TIETOSUOJASELOSTE

Tämä sivu käsittelee School Dayn verkkosivujen tietosuojaa. Etsitkö palveluidemme tietosuojakuvausta? Löydät sen täältä.

SCHOOL DAYN ASIAKAS- JA KONTAKTIREKISTERI

Kuten käytännössä kaikilla yrityksillä, myös meillä on kerättynä rekisteri asiakkaistamme ja palveluistamme kiinnostuneista henkilöistä. Sinulla ei kuitenkaan ole syytä huoleen, sillä keräämme tänne ainoastaan välttämättömät tiedot emmekä mitään muuta. Lisäksi hoidamme tietoturvaamme parhaamme mukaan, jotta tallennetut tiedot säilyvät turvassa. Sinulla on myös mahdollisuus koska tahansa pyytää meillä olevia tietojasi nähtäväksi, sekä voit pyytää koska tahansa virheellisten tietojen korjaamista. Luonnollisesti voit myös pyytää meitä tuhoamaan kaikki tietosi koska tahansa.

Alta löydät tarkemman kuvauksen toiminnastamme ja oikeuksistasi asiakas- ja kontaktirekisterimme suhteen.

REKISTERINPITÄJÄ:

Schoolday Helsinki Oy (2863094-4)
c/o MOW Mothership Of Work
Pieni Roobertinkatu 9
00130 Helsinki

TIETOSUOJAVASTAAVA:

Juha Engman, puh. +358 44 753 2990, info@schoolday.fi

REKISTERÖIDYT:

Rekisterissä käsitellään Schoolday Helsinki Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden edustajien henkilötietoja.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME JA MIKSI:

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on Yhtiön olemassa olevien asiakkaiden osalta erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietoja käsitellään lisäksi Yhtiön tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja suoramarkkinointia sekä Yhtiön tiedottamistoimintaa varten.

Potentiaalisia asiakkaita koskevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on Yhtiön palveluita ja tuotteita koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen.

Käsittelyperuste on tapauksesta riippuen Yhtiön käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu, erityisesti markkinointi, ja asiakkaiden osalta sopimussuhde Yhtiöön.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT:

Yhtiö käsittelee asiakasrekisterissään seuraavia asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaidensa edustajien henkilötietoja:

 • nimi, sukupuoli, syntymäaika ja titteli;
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite);
 • yrityksen nimi, y-tunnus ja osoitetiedot ja
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot (käyttäjätunnus, tiedot palvelujen tilauksista ja käytöstä, laskutustiedot)
 • henkilön itsensä antamat luokittelutiedot (esim. päätöksentekorooli – IT-asiantuntija tai liiketoimintapäättäjä).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään (esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai Yhtiön omistamien tai ylläpitämien online-kanavien kautta) sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.

Henkilötietoja voidaan saada myös ulkopuolisilta markkinointipalveluntarjoajilta ja Yhtiön järjestämien tapahtumien osallistujatiedoista. Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT:

Henkilötietojasi voidaan siirtää Yhtiön myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille, jotka voivat käsitellä henkilötietojasi vain Yhtiön lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE:

Siirrämme tietyissä tapauksissa henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti seuraaville tahoille: Jos olet esim. ladannut materiaalia, ilmoittautunut tapahtumaan tai tehnyt yhteydenottopyynnön verkkosivuiltamme (www.schoolday.fi), jossa käytämme MailChimp, Inc.:n USA:ssa sijaitsevaa palvelualustaa ja tältä osin siirtoperuste on Privacy Shield (lisätietoja https://www.privacyshield.gov/welcome).

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA:

Asiakkaiden henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kahden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttää pidempää säilytysaikaa.

Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET:

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhtiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhtiön käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhtiön oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhtiölle, Yhtiö käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhtiö voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE:

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

TIETOTURVA:

Rekisteri on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla. Lisäksi rekisteriä koskevat Yhtiön yleiset, tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat tietoturvaperiaatteet. Asiakas- ja kontaktirekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään erikseen nimetyt työntekijät.

EVÄSTEET:

Yhtiön verkkosivusto käyttää evästeitä. Eväste on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

YHTEYDENOTOT:

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@schoolday.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Schoolday Helsinki Oy
Juha Engman
c/o MOW Mothership Of Work
Pieni Roobertinkatu 9
00130 Helsinki

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN:

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.4.2019.

Lisätietoja evästeiden käytöstä verkkosivuillamme: Evästeet