HYVINVOINTI JA PEDAGOGIIKKA

Kysy - Kerro - Kuuntele - Kehitä.

Hyvinvointi ja tutkimus

Kouluhyvinvointi johtaa tutkitusti parempaan opiskelumotivaatioon sekä parempiin oppimistuloksiin.

School Dayn kouluhyvinvointimalli perustuu vahvaan tutkimukseen ja empiriaan. Mallimme keskittyy koulunkäynnin ja opiskelun kontekstissa esiintyviin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Pääkategorioina ovat olosuhteet, sosiaaliset suhteet, mahdollisuus itsensä toteuttamiseen sekä terveydentila. *  ​

Teemme jatkuvaa tutkimusyhteistyötä johtavien suomalaisten sekä kansainvälisten yliopistojen ja tutkijoiden kanssa. Hyvinvointitutkimus ulottuu kaikkeen tekemiseemme ja suhtaudumme asiaan ylpeydellä sekä jatkuvalla uteliaisuudella.

Pedagogiikka

Yhdessä opetusalan johtavien ammattilaisten kanssa olemme luoneet pedagogisen mallin oppilaiden ja opettajien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Materiaalipankissamme (HUB) on tarjolla valmiita paketteja erilaisten ilmiöiden käsittelyyn. Olemme koonneet kouluille hyviä käytäntöjä, vinkkejä ja ohjeita interventioiden tueksi. Aineistomme auttavat oppilaita tarkastelemaan hyvinvointia tärkeänä osana omaa kehitystään ja kasvuaan.

School Dayn pedagoginen kehä

Kysy

Kysymme sovelluksemme avulla hyvinvointiin liittyviä asioita. Vastaamalla lyhyisiin kysymyssarjoihin oppilaat saavat äänensä kuuluville tasa-arvoisesti ja turvallisesti. 

Sovellus tarjoaa samalla turvallisen kanavan, jossa keskustelu hyvinvoinnista, huolista ja onnistumisista on mahdollista tehdä näkyväksi osaksi koulun arkipäivää.

Kerro

Tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen on tärkeä ja hyödyllinen taito, mutta vaikeasti opetettavissa.  

School Day tarjoaa kouluyhteisölle kanavan ja äänen hyvinvointiin liittyvän keskustelun tueksi. 

Oppilaiden äänen esille tuominen kasvattaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samalla ryhmän, luokan ja koko kouluyhteisön yhteishenki paranee.

Kuuntele

Oppilaiden ääntä kannattaa kuunnella. Ryhmän tai luokan vastausten säännöllinen läpikäynti yhteisesti vahvistaa oppilaiden, erilaisuuden ymmärrystä ja muiden huomioimisen taitoa. Oppilaiden hyvinvoinnin nostaminen säännölliseksi keskusteluaiheeksi koulussa antaa tärkeän signaalin siitä, että koulun aikuiset ovat kiinnostuneita oppilaiden hyvinvoinnista.  

Kehitä

School Dayn oppilaslähtöiset menetelmät tarjoavat osallistavia ja ratkaisukeskeisiä malleja hyvinvoinnin käsittelyyn koulussa. Monissa tapauksissa oppilaat keksivät parhaat ratkaisut itse, mutta opettajalla on aina tärkeä valmentajan tai innostajan rooli uusien toimintamallien käyttöönotossa. 

Oppilaslähtöiset ratkaisut ja toimenpiteet johtavat tasavertaisempaan luokkahuoneeseen antaen jokaiselle oppilaalle uudenlaisia keinoja esimerkiksi erilaisuuden hyväksymiseen ja koulukiusaamisen ehkäisyyn. 

*(Konu A. and Rimpelä M. 2002. Well-being in schools: a conceptual model. 17:1, 79-87. Health Promotion International)